Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.vizopol.cz (dále jen „internetový obchod“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost Vizopol s.r.o., se sídlem ve Vizovicích, Nové Město, A.Háby 915 , PSČ 763 12, IČO : 28298713, zapsaná rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 59542.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Smluvní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“)

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající ve smyslu ust. § 1752 NOZ měnit či doplňovat s čímž kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí. Prodávající je povinen změnu obchodních podmínek oznámit kupujícímu, a to zveřejněním nového znění na internetové adrese www.vizopol.cz V případě změny obchodních podmínek má kupující právo změnu obchodních podmínek odmítnout, a to ve lhůtě 1 měsíc, ode dne jejich zveřejnění na předmětné internetové adrese, a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 2 měsíce.

Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil před odesláním své objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o :

  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 Kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 

Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 NOZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

K odstoupení od kupní smlouvy je třeba vůle kupujícího. Za projev vůle se považuje zaslání zakoupeného zboží na doručovací adresu firmy Vizopol s.r.o.,ul. Těchlovská 1188, Vizovice PSČ 763 12.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu, včetně nákladů na dodání, které prodávající od kupujícího přijal, kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo zasláním složenkou. Náklady na dodání dle předchozí věty hradí prodávající ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží. Jiné náklady související s vrácením zboží, než náklady na vrácení poštovní cestou, hradí kupující.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Doprava a způsob doručení

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.  Kupujícímu je zboží dopraveno smluvním dopravcem. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Náklady na poštovné a i balné, které si kupující zvolil v objednávce, hradí kupující. Tyto náklady se řídí aktuálně platným ceníkem zveřejněným na internetových stránkách www.vizopol.cz

Platební podmínky 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby :

Dobírka

Peníze za dodání zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště.

Bankovní převod

Po vytvoření objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu (neplaťte prosím dříve než se ověří zda jsou Vámi objednané položky skladem a po potvrzení objednávky. Děkujeme!), kde kupující zadá potřebné údaje pro platbu. Tento způsob je považován za zálohu na kupní cenu. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Doprava

Výše poštovného i balného je dle ceníků níže. V okamžiku odeslání balíku Vás emailem informujeme a na přání obdržíte i podací číslo zásilky. Dodání pak probíhá většinou následující pracovní den. Zboží zasíláme službou Geis CZ.

Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě nás kontaktujte. Každý balík má své podací číslo a na webových stránkách Geis lze zjistit, kde je uložen. Většinou je  v depu, přestože Vám nebylo dodáno oznámení.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

Poštovné a doběrečné

Druh zásilky

Objednávka

Poštovné

GEIS - dobírka zásilka bude doručena mezi 9 - 18 hodinou následující pracovní den po odeslání

do 800 Kč

70 Kč

801 Kč a více

Zdarma

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Záruka a reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. NOZ).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to,

  • aby v případě porušení smlouvy podstatný způsobem prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Kupující je povinen způsob odstranění vady sdělit prodávajícímu při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
  • aby v případě porušení smlouvy nepodstatným způsobem prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci. Volba způsobu odstranění vady náleží prodávajícímu. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, že prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v dohodnuté lhůtě.

Výše uvedené neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího poštou. K reklamaci je třeba vždy připojit popis vady, kopii kupní dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na podávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a to včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jeho trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující může kdykoli prostřednictvím e-mailu doručeného na adresu obchod@vizopol.cz  požádat o změnu svých osobních údajů či vymazání.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího jako spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Vizopol s.r.o., A.Háby 915, 763 12 Vizovice, adresa elektronické pošty obchod@vizopol.cz, telefon 724 034 422.

Ve Vizovicích  dne 31. 1. 2014.

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vizopol.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.vizopol.cz je firma Vizopol, spol s.r.o., se sídlem v Vizovicích, A.Háby 915, 763 12 Vizovice, IČO: 28298713, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59542. Veškeré kontaktní informace naleznete v záložce „Kontakty“. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb.), vše v platném znění.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Odstoupení od smlouvy – uzavřené za pomoci prostředku dálkové komunikace

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředku dálkové komunikace (internet), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Zákazník musí v této lhůtě zboží doručit dodavateli a písemně uvést, že odstupuje od kupní smlouvy. V případě odstoupení kupujícího od smlouvy dle tohoto ustanovení má prodávající povinnost uhradit i náklady spojené s doručením zásilky na adresu kupujícího. Peníze budou vráceny na účet, který je kupující povinen uvést v písemném odstoupení od smlouvy.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již použito. Zboží musí být vráceno v originálním nepoškozeném obalu a dobrém stavu. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu vzniklé škody.

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu její automatické potvrzení. Objednávky přijaté do 12,00 hod. pracovního dne vyřizujeme většinou ještě týž den, nejpozději však následující pracovní den. Každé zboží má uvedenou dobu dodání, zpravidla dva pracovní dny.

V období od 1. října do 31. prosince je doba dodání 2-7 pracovních dnů.

I když většinu zboží máme skladem, výjimečně se může stát, že tato doba bude překročena. V takovém případě Vás budeme kontaktovat a dohodneme další postup. Zboží dodávané prostřednictvím zásilkové služby Geis Vám přepravce doručí následující pracovní den po obdržení mailu s informací, že zásilka byla expedována.

Zboží dodávané prostřednictvím České pošty Vám přepravce doručí druhý pracovní den po obdržení mailu s informací, že zásilka byla expedována.

Doprava

Výše poštovného i balného je dle ceníků níže. V okamžiku odeslání balíku Vás emailem informujeme a na přání obdržíte i podací číslo zásilky. Dodání pak probíhá většinou následující pracovní den. Zboží zasíláme službou Geis CZ.

 Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě nás kontaktujte. Každý balík má své podací číslo a na webových stránkách Geis lze zjistit, kde je uložen. Většinou je  v depu, přestože Vám nebylo dodáno oznámení.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

Poštovné a doběrečné

Druh zásilky

Objednávka

Poštovné

GEIS - dobírka zásilka bude doručena mezi 9 - 18 hodinou následující pracovní den po odeslání

do 1000 Kč

100 Kč

1001 Kč a více

Zdarma

Platební podmínky

Dobírka

- Nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se však na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením a běžným opotřebením. Reklamaci je možné uplatnit poštou. Zákazník má právo na náhradu nutně vynaložených nákladů spojených s uplatněním reklamace (např. náklady na dopravu). Vždy je třeba popsat charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu maximálně do 30ti kalendářních dnů. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi emailem nebo předán personálem prodejny bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního předání je předán ihned.

Práva spotřebitele při uplatnění záruky

Jde-li o vadu odstranitelnou,

jde o právo na na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy.

Jde-li o vadu odstranitelnou,

bránící řádnému užívání zboží, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo má možnost odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné

a nepožaduje-li se výměna věci, má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo má možnost odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat identifikaci prodávajícího, jeho IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny, včetně cen akčních platí do jejich odvolání nebo do vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste ho objednali bez ohledu na jakékoliv pozdější změny v jeho ceně.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám, ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání emailem.

Zrušení objednávky

Objednávku můžete stornovat emailem či telefonicky. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.

Závěrečné ujednání

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Objednávka spotřebitele se po svém potvrzení bere jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím a je archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci.